Regional analys

En kommun är, förutom ett geografiskt område, i huvudsak en administrativ enhet. Invånarnas spontana rörelsemönster känner inga fixerade gränser och har olika utbredning för olika aktiviteter. Flera kommuner tillsammans bildar spontana regioner vilka ofta har större betydelse för individerna än den egna kommunen. Med en regional analys blir det lättare att förstå den egna kommunens roll i ett större sammanhang.

 Trafikflödeskarta i regional analys


Flera faktorer samverkar och är viktiga för att hålla samman en region såsom befolkning, näringsliv, arbetsmarknad, handel, utbildning, 
pendling, bostadsmarknad med flera.  Vi har kompetens och erfarenhet av att strukturera och väga samman alla dessa parametrar för att sedan analysera och beskriva hur de regionala sambanden ser ut. Pendling och trafikflöden är två mått på styrkan i sambanden.

Pendling diagram i regional analys
Den pågående urbaniseringen med stark inflyttning till större städer och avfolkning av småorter och landsbygd ställer nya krav på kommunerna. Ökat samarbete mellan kommuner i homogena arbetsmarknadsregioner kan vara en del i att effektivisera verksamhet, sänka kostnader och lägga resurser där de gör mest nytta.