Utredningar, planer och riktlinjer

Inom detta område formas styrdokument och underlag för viktiga beslut som långsiktigt påverkar kommuner och regioners utveckling. Vi hjälper till att strukturera och formulera de politiska intentionerna så att de får genomslag i de dagliga verksamheterna.

Utredningar planer riktlinjer

Utredningar

För att få bra beslutsunderlag i olika frågor krävs ofta gedigna utredningar som kartlägger bakgrund och nuläge och analyserar möjliga alternativ.  Fältet är stort och brett.
Vårt fokus och vår kompetens ligger inom det administrativa området som exempelvis organisationsutredningar, skolutredningar, utredningar om förskolor och äldreboenden, kultur- och fritidsfrågor och övriga allmänna utredningar.

Planer och riktlinjer

Förutom lagstiftning regleras verksamheten av en lång rad planer och riktlinjer som fastställs av kommuner och regioner. Exempel kan vara handikapplan, äldreomsorgsplan, budget- och planeringsprocess, finanspolicy, e-strategi, biblioteksplan med flera. Vi har utvecklad känsla för avvägningen mellan helhet och detaljreglering så att styrmedlen fullt ut får avsedd effekt. Vi hjälper till att utforma de viktiga styrdokumenten i nära samverkan med politiker och tjänstemän.