Verksamhetsutveckling

Allt som inte utvecklas stagnerar och går bakåt. Det gäller inte minst kommunsektorn som har genomgått stora förändringar under senare år. Ny lagstiftning, snabb teknisk utveckling, invånarnas fria val inom skola, vård och omsorg omsorg, konkurrensutsättning och stora befolkningsförändringar genom urbanisering är några exempel som starkt påverkar kommunernas verksamhet. För att motverka den tröghet som finns i organisationen till att anpassa sig efter nya villkor är det nödvändigt att arbeta aktivt med verksamhetsutveckling.
processkartläggning verksamhetsutveckling

Processkartläggning


En processkartläggning är en naturlig start på ett utvecklingsarbete där nuläge och struktur på verksamheten gås igenom i detalj för att beskriva det logiska sambandet mellan ett antal aktiviteter. Ett flödesschema kan underlätta förståelsen av processen och skapa en gemensam bild. Utifrån kartläggningen skisseras tänkbara förbättringar. Finns det dubbelarbeten i processen, onödiga led eller led som kan automatiseras eller förkortas?  Rätt utfört kan förbättringsarbetet leda till stora effektivitetsvinster och borttagande av onödiga processer.

Idé- och kreativitets workshops

Personalen är en synnerligen värdefull resurs då det gäller att hitta nya och förbättrade arbetssätt. De kan sin verksamhet bättre än

kreativ workshop verksamhetsutveckling

någon annan och har oftast utvecklade tankar om vad som behöver göras för att arbetet ska fungera bättre. Det som saknas är tid och ett kreativt forum för idégenerering. Vi har omfattande erfarenhet av att genomföra kreativa workshops med dokumenterade resultat av hundratals idéer och förslag.